Mis on mahepõllumajandus?

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_et

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic/the...

http://www.maheklubi.ee/mison
MAHEPÕLLUMAJANDUS. HEA LOODUSELE, HEA SINULE.
Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel.


Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel.


Mahetootmine:


- Mullaviljakust säilitatakse ja parandatakse orgaaniliste väetiste ja liblikõielisi sisaldava külvikorra abil.
- Kahjurite, haiguste ja umbrohu tõrjeks ei kasutata sünteetilisi taimekaitsevahendeid.
- Taimekahjustajad hoitakse kontrolli all mehaaniliste võtetega, eri kultuuride kasvatamisega külvikorras ja kahjurite looduslike vaenlaste soodustamisega (säilitatakse nende elupaigad: põldude liigirikkad servaalad, metsatukad, hekid ja muud loodussaared). Nii soodustab mahetootmine ka põllumajandusmaastike looduslikku mitmekesisust.
- Maheloomakasvatuses pannakse suurt rõhku heaolule. Loomad saavad rahuldada oma loomulikke vajadusi, viibida väljas ja süüa mahesööta. See annab neile hea tervise.
- Eesmärk ei ole loomade võimalikult kiire juurdekasv ega maksimaalne piimaand.
- Hormoonpreparaate loomade kasvu ja toodangu suurendamiseks ning sünteetilisi ravimeid (nt antibiootikume haiguste ennetamiseks ei kasutata.
- Mahepõllumajanduses ei kasvatata ega kasutata muundkultuure (GMOsid), maheloomi ei söödeta neid sisaldava söödaga.


Mahetöötlemine:


- Mahetoidu töötlemisel ei kasutata sünteetilisi lõhna- ja maitseaineid. Lubatud lisaainete loetelus on vaid väike hulk valdavalt looduslikke aineid.
Lihtsalt öeldes on mahepõllumajandus selline põllumajandussüsteem, mille eesmärk on varustada sind, tarbijat, värske, maitsva ja autentse toiduga, arvestades looduslike ringlustega.
Põhimõtted:


Mahepõllumajanduses on kehtestatud rida eesmärke ja põhimõtteid ning meetodeid, et vähendada inimmõju keskkonnale ning tagada põllumajandussüsteemi võimalikult looduslähedane toimimine.


Tüüpilised mahepõllumajandusmeetodid:


- Külvikordade rakendamine kohapealsete ressursside efektiivseks kasutamiseks.
- Väga ranged piirangud pestitsiidide ja sünteetiliste väetiste, loomakasvatuses antibiootikumide, ning toidus lisa- ja abiainete ning muude sisendite kasutamisele.
- Geneetiliselt muundatud organismide kasutamise keeld.
- Kohapealsete ressursside võimalikult tõhus rakendamine, näiteks väetamine sõnnikuga ning sööda tootmine samas talus, kus ka loomi peetakse.
- Taimesortide ja loomatõugude valikul lähtutakse sellest, et nad oleksid võimalikult haiguskindlad ja kohalike tingimustega kohanenud.
- Loomi kasvatatakse vabapidamises, nad saavad viibida vabas õhus ning neile antakse mahesööta.
- Loomakasvatuses rakendatakse meetodeid, mis sobivad konkreetsele loomaliigile.


Mahetootmine algab talust/ettevõttest, kust on pärit need värsked, kvaliteetsed mahetooted, mida sa ostad kohalikust supermarketist või taluturult või tellid restoranis.


Mahepõllumehed mitte ainult ei looda looduse peale kasvatades taimi ja loomi, vaid nad on ka ise osa loodusest. Mahepõllumehed töötavad selle nimel, et toota toitu ümbritsevas looduskeskkonnas, rakendades võimalikult looduslähedasi meetodeid.


Mahepõllumajanduse põhimõte on võimalikult suletud põllumajandustsükkel. Näiteks sõnnik ja teised orgaanilised väetised suurendavad mullaviljakust ja aitavad saavutada mulla head seisundit, mis omakorda vähendab mullaerosiooni ning toitainete ja vee kadu. Lisaks peaksid vajalikud sisendid, nagu sõnnik ja loomasööt olema toodetud oma talus või lähinaabruses.


Mahepõllumehed püüdlevad selle poole, et looduse ja inimese vahel valitseks tasakaal, rakendades meetodeid, mis on küll efektiivsed, kuid mõjutavad keskkonda võimalikult vähe. Selliste võtete hulka kuulub näiteks umbrohu mehhaaniline tõrje herbitsiidide kasutamise asemel.


Austus


Mahepõllumehed tunnistavad, et meie tervis on otseselt seotud toiduga, mida me sööme, ning lõppkokkuvõttes mulla tervis ja austus keskkonna vastu on kõikide mahepõllumajandussüsteemide tuumaks ja loomade vastu. Mahepõllumehed austavad keskkonda alljärgneva kaudu:


- kasutades energia- ja loodusressursse vastutustundlikult,
- säilitades bioloogilist mitmekesisust,
- säilitades oma piirkonna ökoloogilist tasakaalu,
- suurendades mullaviljakust,
- hoides veekvaliteeti.


Mahepõllumehed hoolivad loomadest


- püüdes edendada nende tervist ja heaolu ning
- arvestada nende liigiomaseid vajadusi.